logo
welcome

TỎI PHÁP REAL LEEK

Leek -DUNG GSN LOGOCây khỏe, lá xanh đen, dọc đứng, kháng bệnh cao, chịu nhiệt. Thân lớn, trắng, năng  suất cao, thu hoạch ở thời điểm 60 -65 ngày sau trồng. Giống này khuyến cáo cho trồng tại Đồng Bằng Sông Hồng vụ thu Đông, Đông Xuân. Hạt giống được sản xuất và đóng lon 100 gam tại Pháp.