logo
welcome

BÍ ĐAO CHANH 02

Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm và phát triển sản phẩm, các giống từ các công hang đầu thế giới đang được thí nghiệm và đánh giá tại các vùng canh tác chính bởi các chuyên gia của chúng tối.

BÍ ĐAO 01

Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm và phát triển sản phẩm, các giống từ các công hang đầu thế giới đang được thí nghiệm và đánh giá tại các vùng canh tác chính bởi các chuyên gia của chúng tối.