logo
welcome

GIỐNG BẦU 02

Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm và phát triển sản phẩm, các giống từ các công hang đầu thế giới đang được thí nghiệm và đánh giá tại các vùng canh tác chính bởi các chuyên gia của chúng tối.

GIỐNG BẦU 01

Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm và phát triển sản phẩm, các giống từ các công hang đầu thế giới đang được thí nghiệm và đánh giá tại các vùng canh tác chính bởi các chuyên gia của chúng tối.