logo
welcome

BẮP NGỌT

WEB DSC00095Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm và phát triển sản phẩm, các giống từ các công hang đầu thế giới đang được thí nghiệm và đánh giá tại các vùng canh tác chính bởi các chuyên gia của chúng tối.

BĂP NẾP 01

web IMG 0716Chúng tôi đang trong quá trình đăng ký và phát triển phát triển sản phẩm. Các giống từ các công hang đầu thế giới đang được thí nghiệm và đánh giá tại các vùng canh tác chính bởi các chuyên gia của chúng tối.